Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Директор       Павлюк Iгор Васильович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 25.04.2017
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2016 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Торговий дiм "Аско"
2. Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю
3. Код за ЄДРПОУ
32358937
4. Місцезнаходження
Тернопільська , Гусятинський, 48257, Василькiвцi, -
5. Міжміський код, телефон та факс
0355763999 0355763999
6. Електронна поштова адреса
vmalskyy@mriya.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 24.04.2017
(дата)
2. Річна інформація опублікована у Бюлетень "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фiондового ринку" №78   25.04.2017
(номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата)
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці tdasko.emiti.net в мережі Інтернет 25.04.2017
  (адреса сторінки)   (дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента
9. Інформація про загальні збори акціонерів
10. Інформація про дивіденди
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента
2) інформація про облігації емітента X
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
3) інформація про зобов'язання емітента X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду X
17. Інформація про стан корпоративного управління
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X
29. Текст аудиторського висновку (звіту) X
30. Річна фінансова звітність X
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)
32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)
33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
34. Примітки
"Iнформацiя про володiння посадовими особами акцiями емiтента" не заповнюється, оскiльки дана форма передбачена для заповнення щодо володiння акцiями. Посадовi особи Товариства не володiють часткою у статутному капiталi Товариства.В iнформацiї про посадових осiб вiдсутня iнформацiя про головного бухгалтера, оскiльки його функцiї виконує директор.
"Iнформацiя про осiб, що володiють 10 вiдсотками та бiльше акцiй емiтента" не заповнюється, оскiльки дана форма передбачена для акцiонерних товариств. Особа, яка володiє бiльше 10 вiдсоткiв статутного капiталу Товариства, ТОВ "Мрiя-АгроХолдинг" (код за ЄДРПОУ 35218853; адреса: вул. Мазепи, 10, м. Тернопiль, 46009, володiє часткою у розмiрi 18313,15 грн., що становить 98,99 % статутного капiталу).
"Iнформацiя про загальнi збори акцiонерiв" не заповнюється, оскiльки дана форма передбачена для акцiонерних товариств.
Рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, про надання згоди на вчинення значних правочинiв, про надання згоди на вчинення значних правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, не приймались.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Торговий дiм "Аско"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
А00 № 548600
3. Дата проведення державної реєстрації
06.08.2003
4. Територія (область)
Тернопільська
5. Статутний капітал (грн)
18500
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
3
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
01.11 Вирощування зернових та технiчних культур
01.13 Вирощування овочiв i баштанних культур, коренеплодiв i бульбоплодiв
01.62 Допомiжна дiяльнiсть у тваринництвi
10. Органи управління підприємства
Органами управлiння Товариства є Загальнi збори учасникiв, Директор та Ревiзiйна комiсiя (Ревiзор). Загальнi збори Учасникiв (надалi – Загальнi Збори) є вищим органом управлiння Товариства. Загальнi збори Учасникiв складаються з Учасникiв (їх представникiв) або одного Учасника (його представника), якщо Товариство має тiльки одного Учасника. Загальнi Збори Учасникiв мають право приймати рiшення з усiх питань дiяльностi Товариства, у тому числi i з тих, що переданi Загальними Зборами Учасникiв до компетенцiї iнших органiв Товариства. До виключної компетенцiї Загальних Зборiв Учасникiв належить: (a)визначення основних напрямкiв дiяльностi Товариства та затвердження його планiв та звiтiв про їх виконання; (b)внесення змiн та доповнень до Статуту, у тому числi змiна розмiру Статутного Капiталу; (c)призначення та звiльнення Директора Товариства; (d)визначення форм контролю за дiяльнiстю виконавчого органу; (e)створення та визначення повноважень Ревiзiйної комiсiї (Ревiзора); (f)обрання та вiдкликання членiв Ревiзiйної комiсiї (Ревiзора), та/або iнших контролюючих органiв Товариства; (g)визначення умов оплати працi членiв Ревiзiйної комiсiї (Ревiзора), та/або iнших контролюючих органiв Товариства; укладення з ними трудових договорiв (контрактiв) чи цивiльно-правових договорiв; (h)затвердження внутрiшнiх положень (документiв), якi регулюють дiяльнiсть та компетенцiю контролюючих органiв Товариства; (i)затвердження рiчних звiтiв та бухгалтерських балансiв Товариства, в тому числi рiчних результатiв дiяльностi його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв; затвердження звiтiв та висновкiв Ревiзiйної комiсiї та/або iнших контрольних органiв Товариства; порядку розподiлу прибутку, строкiв та порядку виплати дивiдендiв, а також визначення порядку покриття збиткiв; (j)прийняття рiшення про злиття, приєднання, подiл та перетворення Товариства, видiл з Товариства або лiквiдацiю Товариства, призначення комiсiї з припинення Товариства (лiквiдацiйної комiсiї, лiквiдатора), а також затвердження передавального акта, розподiльчого балансу або лiквiдацiйного балансу; (k)виключення Учасника з Товариства вiдповiдно до чинного законодавства України; (l)вирiшення питання про придбання Товариством частки Учасника або її частини, а також про прийом нових Учасникiв до Товариства; (m)встановлення розмiру, форми i порядку внесення Учасниками додаткових вкладiв; (n)створення резервного фонду Товариства та iнших фондiв Товариства, а також визначення розмiру вiдрахувань до Резервного фонду чи iнших фондiв Товариства; (o)створення, реорганiзацiя та припинення дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв Товариства, iнших вiдокремлених пiдроздiлiв та затвердження їхнiх статутiв, положень та iнших вiдповiдних документiв (крiм затвердження змiн до та нових редакцiй статутiв); (p)прийняття рiшень про випуск облiгацiй, векселiв та iнших цiнних паперiв Товариства; (q)прийняття рiшення про участь Товариства в iнших юридичних особах та об’єднаннях юридичних осiб; (r)обрання та вiдкликання Голови та Секретаря Зборiв Учасникiв; (s)прийняття рiшення про обрання уповноваженої особи Учасникiв для представлення iнтересiв Учасникiв у випадках, передбачених законом; (t)прийняття рiшення про змiну найменування чи мiсцезнаходження Товариства; (u)Надання згоди на: (1)укладення будь-яких угод, договорiв (правочинiв), контрактiв; (2)укладення угод, договорiв (правочинiв), контрактiв, включаючи без обмежень, пов’язаних з придбанням, вiдчуженням, орендою або лiзингом обладнання будь-яких активiв; (3)укладання будь-яких договорiв (угод) оренди або лiзингу; (4)укладання договорiв (угод) щодо надання або отримання будь-яких кредитiв, позик, позичок, фiнансової допомоги (поворотної або безповоротної); (5)проведення операцiй з розпорядження (купiвля-продаж, списання, застава, iпотека, дарування, мiна, оренда) будь-яким майном Товариства, за винятком розпорядження коштами Товариства на його банкiвських рахунках; (6)передачу грошових коштiв та майна як вкладу до статутного (складеного) капiталу iнших пiдприємств; (7)укладання договорiв (угод) щодо придбання або вiдчуження цiнних паперiв, часток, корпоративних прав; (8)укладання договорiв (угод) щодо передачi майна в заставу, iпотеку, укладання договорiв поруки, гарантiї; До невиключної компетенцiї Загальних Зборiв Учасникiв належить: визначення органiзацiйної структури Товариства, затвердження внутрiшнiх положень (документiв), якi регулюють дiяльнiсть органiв Товариства; визначення умов оплати працi Директора Товариства, прийняття рiшень про притягнення до вiдповiдальностi директора (включно з матерiальною вiдповiдальнiстю згiдно з законодавством України про працю); прийняття рiшення про залучення зовнiшнього аудитора для перевiрки дiяльностi Товариства та затвердження умов договору, що укладається з аудитором, в тому числi встановлення розмiру оплати його послуг$ визначення умов оплати працi посадових осiб дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв Товариства. Повноваження, вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних Зборiв Учасникiв, не можуть бути переданi на вирiшення iншим органам Товариства, повноваження (питання), вiднесенi до невиключної компетенцiї загальних зборiв Учасникiв, можуть бути переданi (делегованi) на вирiшення iншим органам Товариства. Виконавчим одноособовим органом Товариства є директор (надалi «Директор») Товариства. Директор Товариства здiйснює свої повноваження до моменту прийняття Зборами Учасникiв рiшення про його вiдкликання (звiльнення з посади). Директор Товариства не може одночасно бути Головою Зборiв Учасникiв. Директор Товариства вирiшує усi питання дiяльностi Товариства, крiм тих, що належать до виключної компетенцiї Зборiв Учасникiв. Директор Товариства має такi функцiональнi обов’язки та повноваження: (v)органiзацiя виконання планiв, бюджетiв та поточних програм дiяльностi Товариства, а також рiшень Зборiв Учасникiв; (w)скликання чергових Зборiв Учасникiв, в тому числi затвердження порядку денного Зборiв Учасникiв та здiйснення повiдомлення Учасникiв, а також органiзацiя проведення чергових та позачергових Зборiв Учасникiв; (x)розробка правил внутрiшнього трудового розпорядку; затвердження штатного розкладу, посадових iнструкцiй для працiвникiв та положень для пiдроздiлiв Товариства; (y)забезпечення ведення бухгалтерського облiку, пiдготовки фiнансової та iншої звiтностi Товариства, пiдготовка рiчних звiтiв про дiяльнiсть Товариства; (z)попереднiй розгляд питань, вирiшення яких вiднесено до виключної компетенцiї Зборiв Учасникiв i пiдготовка вiдповiдних матерiалiв та пропозицiй; (aa)забезпечення виконання поточних та довгострокових планiв Товариства, пошук потенцiйних клiєнтiв, контрагентiв, партнерiв Товариства та ведення переговорiв з ними; (bb)звiтувати перед Зборами Учасникiв; (cc)забезпечує укладення та виконання колективного договору; (dd)директор виключно за згодою Загальних Зборiв має право: (1)укладати угоди, договори (правочини), контракти, пов’язанi з придбанням, вiдчуженням, орендою або лiзингом обладнання будь-яких активiв; (2)укладати будь-якi договори (угоди) оренди або лiзингу; (3)укладати договори (угоди) щодо надання або отримання будь-яких кредитiв, позик, позичок, фiнансової допомоги (поворотної або безповоротної); (4)проводити операцiї з розпорядження (купiвля-продаж, списання, застава, iпотека, дарування, мiна, оренда) будь-яким майном Товариства, за винятком розпорядження коштами Товариства на його банкiвських рахунках; (5)передавати грошовi кошти та майно як вклад до статутного (складеного) капiталу iнших пiдприємств; (6)укладати договори (угоди) щодо придбання або вiдчуження цiнних паперiв, часток, корпоративних прав, розмiщати облiгацiї; (7)видавати будь-якi гарантiї, застави, поруки або будь-якi iншi подiбнi iнструменти за борги iнших фiзичних чи юридичних осiб; (8)укладати будь-якi договори (угоди) застави, iпотеки, переуступки боргу або iнших видiв застави на будь-якi активи Товариства; Згода на укладання таких правочинiв (договорiв, контрактiв, угод) надається шляхом прийняття вiдповiдного рiшення Загальними Зборами та пiдтверджується належним чином пiдписаним протоколом Загальних Зборiв. Будь-якi договори та iншi правочини, укладенi Товариством або вiд його iменi з порушенням вказаних обмежень, є недiйсними. Наступне схвалення таких правочинiв Загальними Зборами робить їх дiйсними з моменту укладення. Вищезазначенi обмеження не стосуються укладання: -iнших договорiв (угод), що укладаються в процесi звичайної господарської дiяльностi Товариства, на суму, що не перевищує 20 000,00 (двадцять тисяч) грн. або еквiваленту суму в iноземнiй валютi (на одну угоду, договiр), договорiв про вiдкриття банкiвських рахункiв; -якi не потребують попередньої згоди Загальних Зборiв Учасникiв Товариства; -договорiв iз суб’єктами господарювання, пов’язаними iз Товариством вiдносинами контролю (пов’язаними особами). Директор Товариства пiдзвiтний Загальним Зборам Учасникiв Товариства. Директор Товариства з урахуванням обмежень встановлених Статутом: (ee)має право дiяти вiд iменi Товариства без довiреностi та представляє iнтереси Товариства у вiдносинах з будь-якими державними органами, юридичними та фiзичними особами; (ff)має право видавати довiреностi вiд iменi Товариства; (gg)має право вiдкривати та розпоряджатися поточними та iншими банкiвськими рахунками, виконувати будь-якi операцiї за такими рахунками i пiдписувати банкiвськi, розрахунковi та iншi фiнансовi документи; (hh)має право приймати на роботу та звiльняти працiвникiв Товариства, керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв Товариства; застосовувати заохочення та стягнення щодо працiвникiв; приймати рiшення про притягнення працiвникiв до матерiальної вiдповiдальностi; та (ii)має право представляти Товариство (з правом голосу) в органах управлiння юридичних осiб (включаючи без обмежень загальнi збори учасникiв/акцiонерiв, наглядову раду), в яких Товариство є учасником/акцiонером; (jj)має право видавати обов’язковi до виконання працiвниками Товариства накази та розпорядження, затверджує iнструкцiї та iншi документи з питань, якi входять до його компетенцiї. Директор Товариства приймає рiшення шляхом видання наказiв, розпоряджень та iнших актiв або способом вчинення юридичних дiй (правочинiв) вiд iменi Товариства. Договори та iншi правочини, вчиненi Товариством, скрiплюються печаткою Товариства, якщо iнше не зазначено в договорi. Директор може бути у будь-який час вiдкликаний (звiльнений) з посади або вiдсторонений вiд виконання своїх обов’язкiв за рiшенням Зборiв Учасникiв незалежно вiд пiдстав. Учасники Товариства можуть в будь-який час створити ревiзiйну комiсiю (ревiзора) з метою здiйснення контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства.Учасники Товариства приймають рiшення щодо кiлькостi членiв ревiзiйної комiсiї (або призначення ревiзора). Директор не може бути призначений членом ревiзiйної комiсiї або ревiзором. Ревiзiйна комiсiя (ревiзор) перевiряє дiяльнiсть виконавчого органу Товариства, головного бухгалтера та iнших матерiально-вiдповiдальних працiвникiв на вимогу Учасника. Ревiзiйна комiсiя (ревiзор) уповноважена витребувати всю необхiдну iнформацiю, бухгалтерськi та iншi документи, а також особистi пояснення вiд виконавчого органу Товариства. Ревiзiйна комiсiя (ревiзор) має звiтувати про результати проведеної перевiрки перед Учасниками. Дiяльнiсть Ревiзiйної комiсiї регулюється Статутом та внутрiшнiми положеннями, затвердженими Зборами Учасникiв.
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
ВАТ "ДОБУ"
2) МФО банку
260013
3) поточний рахунок
26001300601334
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
-
5) МФО банку
-
6) поточний рахунок
-

V. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада
Директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Павлюк Iгор Васильович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
МС 079076 19.06.1996 Збаразьким РВ УМВС України у Тернопiльськiй областi
4) рік народження**
1979
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
14
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
з 26.08.2005р. по 04.04.2015р. - головний бухгалтер ТзОВ "Агро Дар" (код ЄДРПОУ 32807614, адреса: 47343, Тернопiльська обл., Збаразький район, село Зарубинцi) з 10.04.2015р.по 21.03.2017р. - головний бухгалтер ТзОВ "Райз М" (код ЄДРПОУ 38094650, адреса: 47801, Тернопiльська обл., Пiдволочиський район, с.м.т. Пiдволочиськ, вул. Данила Галицького, б.33, к.15) На даний час головний бухгалтер ТОВ "Мрiя Сервiс" (код ЄДРПОУ 38554271, адреса: 46018, Тернопiльська обл., м. Тернопiль, вул. В.Винниченка, б.8)
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
31.03.2016 на невизначений термiн
9) Опис
Повноваження та обов''язки посадової особи визначенi Статутом Товариства. Розмiр оплати працi визначався посадовим окладом згiдно штатного розпису, iншої винагороди, в т.ч. у натуральнiй формi не виплачувалося. За звiтнiй перiодi вiдбулися змiни в персональному складi посадових осiб, а саме: 31.03.2016р. Загальними зборами учасникiв ТОВ «ТД «АСКО», прийнято рiшення про призначення на посаду Директора Павлюка I.В. Особу призначено на невизначений термiн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Обґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб: призначено на посаду згiдно з поданою заявою. Працює за сумiсництвом на посадi Директора ТОВ «ТД «АСКО». Основне мiсце працi ТОВ «МРIЯ СЕРВIС»(код ЄДРПОУ 38554271, адреса: 46018, Тернопiльська обл., м. Тернопiль, вул. В.Винниченка, б.8), головний бухгалтер.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

X. Відомості про цінні папери емітента

2. Інформація про облігації емітента (для кожного непогашеного випуску облігацій)

2) дисконтні облігації

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Номінальна вартість (грн) Кількість у випуску (штук) Форма існування та форма випуску Загальна номінальна вартість (грн) Дата погашення облігацій
1 2 3 4 5 6 7 8
07.07.2011 85/2/11 Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 1000 8625 Бездокументарні іменні 8625000 01.07.2020
Опис Облiгацiї обертаються на внутрiшньому органiзацiйно оформленому позабiржовому ринку. Лiстинг/делiстинг облiгацiй на фондових бiржах не проводився. Додаткова емiсiя у звiтному роцi не проводилась. Облiгацiї розмiщувалися закритим (приватним) способом в бездокументарнiй формi. Дострокове погашення облiгацiй не здiйснювалося. Мета емiсiї облiгацiй: Фiнансовi ресурси, залученi вiд розмiщення облiгацiй будуть спрямованi на освоєння нових технологiй та удосконалення господарської дiяльностi через розширення асортименту та збiльшення обсягiв продукцiї, робiт та послуг. Джерелом погашення облiгацiй будуть виступати кошти Емiтента, отриманi в результатi здiйснення фiнансвово-господарської дiяльностi пiсля розрахункiв з бюджетом та сплати iнших обовязкових платежiв. Кошти, залученi вiд розмiщення облiгацiй, не будуть використанi для фiнансування житла. Кошти, залученi вiд розмiщення облiгацiй, не будуть використанi для формування i поповнення статутного капiталу Емiтента, а також для покриття його збиткiв вiд господарської дiяльностi.
 

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 6373 5379 0 0 6373 5379
будівлі та споруди 5364 4878 0 0 5364 4878
машини та обладнання 506 501 0 0 506 501
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інші 503 0 0 0 503 0
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 6373 5379 0 0 6373 5379
Опис На балансi пiдприємства орендованi основнi засоби не облiковуються. Основнi засоби використовуються за цiльовим призначенням, беруть безпосередню участь в процесi виробництва с/г продукцiї.Первiсна вартiсть основних засобiв становить 17405 тис.грн. Основнi засоби зношенi на 69 %. Сума нарахованого зносу становить 12026 тис. грн. Залишкова вартiсть - будинки та споруди та передавальнi пристрої - 50%, машини та обладнання - 7,1%. Суттєвi змiни у вартостi основних засобiв зумовленi використанням в процесi дiяльностi. На все майно ТОВ "ТД "Аско" накладено арешт та заборону на вiдчуження.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) 195356 194720
Статутний капітал (тис. грн.) 19 19
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 19 19
Опис Пiд вартiстю чистих активiв товариства розумiється величина, яка визначається шляхом вирахування iз суми активiв, прийнятих до розрахунку, суми його зобов’язань, прийнятих до розрахунку.
Висновок Вiдповiднiсть вартостi чистих активiв до розмiру статуного капiталу вiдповiдає вимогам законодавства.

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 0 X X
у тому числі:  
Зобов'язання за цінними паперами X 6900 X X
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним випуском): X 6900 X X
зобовязання за облiгацiями дисконтними iменними 09.09.2011 6900 0 01.07.2020
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
Податкові зобов'язання X 228 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов'язання X 16520453 X X
Усього зобов'язань X 16527581 X X
Опис: Емiтент не має зобов'язань за iпотечними цiнними паперами, за сертифiкатами ФОН, за iншими цiнними
паперами (у тому числi за похiдними цiнними паперами) та за за фiнансовими iнвестицiями в корпоративнi права.

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії Вид інформації
1 2 3
31.03.2016 01.12.2016 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) фiрма у формi товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "IФ-аудит"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 22196268
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 76019, м.Iвано- Франкiвськ, вул.П.Мирного,8
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 001060 26.01.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** - - - -
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 2016
Думка аудитора*** умовно-позитивна

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) Аудиторська фiрма у формi товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "IФ-аудит"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 22196268
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 76019, м.Iвано- Франкiвськ, вул.П.Мирного,8
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 001060 26.01.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** - - - -
Текст аудиторського висновку (звіту)
Аудиторська фiрма "IФ-аудит"
товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю, свiдоцтво АПУ № 001060 вiд 26.01.2001 року в
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
(звiт незалежного аудитора )
щодо повного комплекту фiнансових звiтiв товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Торговий Дiм «АСКО» за 2016 рiк
Учасникам та керiвництву
ТОВ «Торговий Дiм «АСКО»
для подання Нацiональнiй комiсiї
з цiнних паперiв та фондового ринку

Ми провели аудиторську перевiрку фiнансових звiтiв товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Торговий Дiм «АСКО», що включають баланс станом на 31 грудня 2016 року, звiт про фiнансовi результати за 2016 рiк, звiт про рух грошових коштiв та звiт про змiни в капiталi за рiк що минув на звiтну дату, а також примiтки до звiтностi, якi складенi вiдповiдно до нацiональних П(С)БО України.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку та достовiрне представлення цих фiнансових звiтiв у вiдповiдностi до Нацiональних положень (стандартiв) фiнансової звiтностi. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрiшнього контролю стосовно пiдготовки та достовiрного представлення фiнансових звiтiв ,якi не мiстять суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки; вибiр та застосування вiдповiдної облiкової полiтики, а також облiкових оцiнок, якi вiдповiдають особливостям дiяльностi товариства.

Вiдповiдальнiсть аудитора

Нашою вiдповiдальнiстю є надання висновку щодо фiнансових звiтiв на основi результатiв нашої аудиторської перевiрки. Ми провели аудиторську перевiрку у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання етичних вимог ,а також планування й виконання аудиторської перевiрки для отримання достатньої впевненостi, що
фiнансовi звiти не мiстять суттєвих викривлень. Окрiм цього, аудит включає оцiнку вiдповiдностi використаної облiкової полiтики, прийнятнiсть облiкових оцiнок, зроблених управлiнським персоналом, та загального представлення фiнансових звiтiв.

Обсяг аудиторської перевiрки
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур задля отримання аудиторських доказiв стосовно сум та розкриттiв у фiнансових звiтах. Вiдбiр процедур залежить вiд судження аудитора. До таких процедур входить i оцiнка ризикiв суттєвих викривлень фiнансових звiтiв внаслiдок шахрайства або помилок. Виконуючи оцiнку цих ризикiв ,аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю , що стосуються пiдготовки та достовiрного представлення фiнансових звiтiв, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам , а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаної облiкової полiтики, прийнятнiсть облiкових оцiнок, зроблених управлiнським персоналом, та загального представлення фiнансових звiтiв.
Ми вважаємо, що отримали достатнi та незалежнi аудиторськi докази для висловлення нашої думки.
Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки:
• товариством не забезпечено дотримання вимог Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi» в частинi проведення iнвентаризацiї активiв i зобов'язань, з метою забезпечення достовiрних даних бухгалтерського облiку та звiтностi перед складанням рiчної фiнансової звiтностi.Згiдно вимог МСА аудиторами були виконанi альтернативнi процедури, якi обґрунтовують думку, що активи та зобов’язання наявнi. Тому аудитори вважають, що можливий вплив на фiнансову звiтнiсть невиявлених викривлень, якщо такi є, не може бути суттєвим або всеохоплюючим;
• у зв’язку iз не пiдтвердженням контрагентами сум заборгованостi з
наданням актiв звiрок взаємних розрахункiв, аудитори не в змозi
безумовно пiдтвердити дебiторську та кредиторську заборгованiсть.

Висновок
Фiнансовi звiти, за винятком можливого впливу питання описаного у параграфi «Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки», справедливо та достовiрно вiдображають фiнансовий стан товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Торговий Дiм «АСКО» станом на 31 грудня 2016 року, його фiнансовi результати за рiк ,що минув на зазначену дату згiдно з Нацiональними положеннями (стандартами) фiнансової звiтностi i вiдповiдають законодавчим та нормативним документам з фiнансової звiтностi прийнятим в Українi.
Звiт щодо вимог iнших законодавчих та нормативних актiв
Аудиторська перевiрка проведено у вiдповiдностi до Законiв України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi», "Про аудиторську дiяльнiсть", "Про акцiонернi товариства", мiжнародних стандартiв аудиту( МСА) 700;705;706.
У вiдповiдностi з проведеними в процесi аудиту процедурами оцiнки ризикiв нами не встановлено обставин, якi б свiдчили про можливiсть того, що фiнансовi звiти мiстять суттєвi викривлення внаслiдок шахрайства (МСА 240), тому аудитори мають право сприймати надану iнформацiю та документи як достовiрнi. Однак аудитори не можуть виключати повнiстю ймовiрнiсть таких обставин внаслiдок професiйного скептицизму.

У вiдповiдностi з проведеними в процесi аудиту процедурами ми вважаємо, що проведений нами аудит дає обґрунтовану пiдставу для висловлення нашої думки щодо здатностi Товариства безперервно продовжувати дiяльнiсть та його платоспроможностi в наступних перiодах, згiдно з вимогами МСА 570 "Безперервнiсть".


ДОВIДКА ПРО ФIНАНСОВИЙ СТАН
На пiдставi даних фiнансової звiтностi станом на 31 грудня 2016 року розрахованi показники, якi характеризують фiнансовий, майновий стан та рентабельнiсть Товариства:

Показники Формула розрахунку показника фiнансового стану акцiонерного товариства Нормативне позитивне значення показника Розрахункове значення

Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi ф. 1-м (ряд. 1160 + ряд. 1165) /
ф.1-м ряд. 1695 ?0,25 - 0,5 0
Коефiцiєнт загальної лiквiдностi (покриття) ф.1-м ряд. 1195
ф.1-м ряд. 1695 ?1,0 - 2,0 1,01
Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi (або платоспроможностi, або автономiї) ф.1-м ряд. 1495
ф.1-м ряд. 1900 ? 0,5 0,01
Коефiцiєнт структури капiталу (фiнансування)
ф.1-м (ряд1595 + ряд. 1695) /
ф.1-м ряд. 1495
? 0,5 - 1,0 84,6
Коефiцiєнт рентабельностi активiв ф.2-м ряд. 2350 /
ф.1-м (ряд. 1300 (гр. 3) + ряд. 1300 (гр. 4)) / 2 > 0 0
Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi характеризує можливiсть пiдприємства виконувати свої поточнi зобов’язання за рахунок лiквiдних активiв (грошовi кошти). Одержане значення коефiцiєнта свiдчить про те, що Товариство в разi необхiдностi не може миттєво погасити усю свою короткострокову заборгованiсть.
Коефiцiєнт загальної лiквiдностi показує, якою мiрою поточнi зобов’язання можуть бути покритi поточними активами. Розраховане значення коефiцiєнту говорить про те, що на кожну гривню своїх короткострокових зобов’язань Товариство має 1,01 гривнi поточних активiв. Тобто, в разi необхiдностi (короткострокова перспектива) Товариство зможе розрахуватися одночасно з усiма короткостроковими боргами.
Коефiцiєнт автономiї характеризує незалежнiсть фiнансового стану Товариства вiд позикових коштiв. Вiн показує частку власних засобiв у загальнiй сумi джерел. Товариство не володiє достатнiм власним капiталом, тому є залежним вiд залучених коштiв, тобто на 1 грн. залучених коштiв власних коштiв вкладено 0,01 грн.
Коефiцiєнт фiнансування розраховується як спiввiдношення залучених та власних коштiв характеризує залежнiсть Товариства вiд залучених коштiв. Сукупна вартiсть залучених поточних коштiв у 84,6 рази бiльша за вартiсть вкладених власних коштiв, тобто Товариство залежне вiд зовнiшнiх джерел фiнансування.
Коефiцiєнт ефективностi використання активiв дозволяє визначити ефективнiсть використання активiв Товариства тобто вiн показує, скiльки гривень прибутку заробила кожна гривня.

Директор аудиторської фiрми
“IФ-аудит”(сертифiкат № 001422) _____________ М. Мосiйчук

«24» березня 2017 року
76019, м.Iвано- Франкiвськ, вул.П.Мирного,8


-
-
-КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2017 | 01 | 01
Підприємство Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Торговий дiм "Аско" за ЄДРПОУ 32358937
Територія за КОАТУУ 6121680401
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ 240
Вид економічної діяльності за КВЕД 01.11
Середня кількість працівників 3
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Адреса 48257, Тернопiльська обл., с. Василькiвцi
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):  
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) V
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2016 р.


Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 0 0 0
первісна вартість 1001 0 0 0
накопичена амортизація 1002 0 0 0
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0 0
Основні засоби: 1010 6373 5379 0
первісна вартість 1011 17430 17405 0
знос 1012 11057 12026 0
Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0 0
первісна вартість 1016 0 0 0
знос 1017 0 0 0
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0
первісна вартість 1021 0 0 0
накопичена амортизація 1022 0 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

0

0

0
інші фінансові інвестиції 1035 0 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 0
Відстрочені податкові активи 1045 0 0 0
Гудвіл 1050 0 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0 0
Усього за розділом I 1095 6373 5379 0
II. Оборотні активи
Запаси 1100 11338 4964 0
Виробничі запаси 1101 9 7 0
Незавершене виробництво 1102 11329 4957 0
Готова продукція 1103 0 0 0
Товари 1104 0 0 0
Поточні біологічні активи 1110 0 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0 0
Векселі одержані 1120 0 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 30723 58167 0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

235

0

0
з бюджетом 1135 3553 2532 0
у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0 0
з нарахованих доходів 1140 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1145 1522317 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 216469 16651071 0
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 75 80 0
Готівка 1166 0 0 0
Рахунки в банках 1167 75 80 0
Витрати майбутніх періодів 1170 3 5 0
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

0
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0
резервах незароблених премій 1183 0 0 0
інших страхових резервах 1184 0 0 0
Інші оборотні активи 1190 739 739 0
Усього за розділом II 1195 1785452 16717558 0
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0 0
Баланс 1300 1791825 16722937 0

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 19 19 0
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0
Капітал у дооцінках 1405 0 0 0
Додатковий капітал 1410 0 0 0
Емісійний дохід 1411 0 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0
Резервний капітал 1415 5 5 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 194696 195332 0
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Інші резерви 1435 0 0 0
Усього за розділом I 1495 194720 195356 0
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 0
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 0 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 6900 6900 0
Довгострокові забезпечення 1520 0 0 0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0
Цільове фінансування 1525 3395 3207 0
Благодійна допомога 1526 0 0 0
Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531 0 0 0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532 0 0 0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 0 0 0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0 0
Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0
Призовий фонд 1540 0 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0
Усього за розділом II 1595 10295 10107 0
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 0 0 0
Векселі видані 1605 0 0 0
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610 0 0 0
за товари, роботи, послуги 1615 31237 34386 0
за розрахунками з бюджетом 1620 59 228 0
за у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0 0
за розрахунками зі страхування 1625 0 0 0
за розрахунками з оплати праці 1630 0 0 0
за одержаними авансами 1635 0 0 0
за розрахунками з учасниками 1640 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0
за страховою діяльністю 1650 0 0 0
Поточні забезпечення 1660 0 1 0
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 1555514 16482859 0
Усього за розділом IІІ 1695 1586810 16517474 0
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0 0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 0
Баланс 1900 1791825 16722937 0

Примітки д\в
Керівник Павлюк I.В.
Головний бухгалтер -

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2017 | 01 | 01
Підприємство Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Торговий дiм "Аско" за ЄДРПОУ 32358937
(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2016 р.


I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 34362 29051
Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0
Премії підписані, валова сума 2011 0 0
Премії, передані у перестрахування 2012 0 0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 31615 ) ( 20082 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 )
Валовий:
 прибуток

2090

2747

8969
 збиток 2095 ( 0 ) ( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0
Інші операційні доходи 2120 552 1506
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0 0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0 0
Адміністративні витрати 2130 ( 118 ) ( 195 )
Витрати на збут 2150 ( 0 ) ( 445 )
Інші операційні витрати 2180 ( 2548 ) ( 10190 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 ( 0 ) ( 0 )
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 ( 0 ) ( 0 )
Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток

2190

633

0
 збиток 2195 ( 0 ) ( 355 )
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0
Інші фінансові доходи 2220 0 0
Інші доходи 2240 0 14
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0
Фінансові витрати 2250 ( 0 ) ( 8 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 2270 ( 0 ) ( 58 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0
Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток

2290

633

0
 збиток 2295 ( 0 ) ( 407 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 0 0
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0
Чистий фінансовий результат:
 прибуток

2350

633

0
 збиток 2355 ( 0 ) ( 407 )

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
Накопичені курсові різниці 2410 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 0
Інший сукупний дохід 2445 0 0
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0 0
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 633 -407

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати 2500 9588 13942
Витрати на оплату праці 2505 21 75
Відрахування на соціальні заходи 2510 4 31
Амортизація 2515 994 1265
Інші операційні витрати 2520 14681 24124
Разом 2550 25288 39437

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій 2600 0 0
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 0 0
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0 0
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 0 0
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0

Примітки д\в
Керівник Павлюк I.В.
Головний бухгалтер -

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2017 | 01 | 01
Підприємство Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Торговий дiм "Аско" за ЄДРПОУ 32358937
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2016 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

5358

24697
Повернення податків і зборів 3005 0 0
у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0
Цільового фінансування 3010 358 4900
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 0 0
Надходження від повернення авансів 3020 8 0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 0 0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0
Надходження від операційної оренди 3040 0 0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0
Надходження від страхових премій 3050 0 0
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0
Інші надходження 3095 5328 161837
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

( 2365 )

( 254 )
Праці 3105 ( 13 ) ( 8 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 3 ) ( 3 )
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 4246 ) ( 6048 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 ( 2415 ) ( 4916 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( 1831 ) ( 1132 )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату повернення авансів/td> 3140 ( 1157 ) ( 21872 )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрачання 3190 ( 3265 ) ( 13225 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 3 150024
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 0
необоротних активів 3205 0 0
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 0
дивідендів 3220 0 0
Надходження від деривативів 3225 0 0
Надходження від погашення позик 3230 0 0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 0
Інші надходження 3250 0 0
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 ( 0 ) ( 0 )
необоротних активів 3260 ( 0 ) ( 0 )
Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 0 0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 0
Отримання позик 3305 0 0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 0
Інші надходження 3340 0 0
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 ( 0 ) ( 0 )
Погашення позик 3350 0 150000
Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 -150000
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 3 24
Залишок коштів на початок року 3405 75 46
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 2 5
Залишок коштів на кінець року 3415 80 75

Примітки д\в
Керівник Павлюк I.В.
Головний бухгалтер -

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2017 | 01 | 01
Підприємство Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Торговий дiм "Аско" за ЄДРПОУ 32358937
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2016 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
надходження видаток надходження видаток
1 2 3 4 5 6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування 3500 0 0 0 0
Коригування на:
амортизацію необоротних активів
3505 0 X 0 X
збільшення (зменшення) забезпечень 3510 0 0 0 0
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць 3515 0 0 0 0
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій 3520 0 0 0 0
Прибуток (збиток) від участі в капіталі 3521 0 0 0 0
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання 3522 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття 3523 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій 3524 0 0 0 0
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів 3526 0 0 0 0
Фінансові витрати 3540 X 0 X 0
Зменшення (збільшення) оборотних активів 3550 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) запасів 3551 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів 3552 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги 3553 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості 3554 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів 3556 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів 3557 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань 3560 0 0 0 0
Грошові кошти від операційної діяльності 3570 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги 3561 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом 3562 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування 3563 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці 3564 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів 3566 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань 3567 0 0 0 0
Сплачений податок на прибуток 3580 X 0 X 0
Сплачені відсотки 3585 X 0 X 0
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 0 0 0 0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 X 0 X
необоротних активів 3205 0 X 0 X
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 X 0 X
дивідендів 3220 0 X 0 X
Надходження від деривативів 3225 0 X 0 X
Надходження від погашення позик 3230 0 X 0 X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 X 0 X
Інші надходження 3250 0 X 0 X
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 X 0 X ( 0 )
необоротних активів 3260 X 0 X 0
Виплати за деривативами 3270 X 0 X 0
Витрачання на надання позик 3275 X 0 X 0
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 X 0 X 0
Інші платежі 3290 X 0 X 0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 0 0 0 0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 X 0 X
Отримання позик 3305 0 X 0 X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 X 0 X
Інші надходження 3340 0 X 0 X
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 X 0 X 0
Погашення позик 3350 X 0 X 0
Сплату дивідендів 3355 X 0 X 0
Витрачання на сплату відсотків 3360 X 0 X 0
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 X 0 X 0
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 X 0 X 0
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 X 0 X 0
Інші платежі 3390 X 0 X 0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0 0 0
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 0 0 0 0
Залишок коштів на початок року 3405 0 X 0 X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 0 0 0 0

Примітки Не складався.
Керівник Павлюк I.В.
Головний бухгалтер -

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2017 | 01 | 01
Підприємство Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Торговий дiм "Аско" за ЄДРПОУ 32358937
(найменування)

Звіт про власний капітал
за 12 місяців 2016 р.


Стаття Код рядка Зареєстрований капітал Капітал у дооцінках Додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) Неоплачений капітал Вилучений капітал Всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000 19 0 0 5 194696 0 0 194720
Коригування:
Зміна облікової політики
4005 0 0 0 0 0 0 0 0
Виправлення помилок 4010 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0
Скоригований залишок на початок року 4095 19 0 0 5 194696 0 0 194720
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 0 0 0 0 633 0 0 633
Інший сукупний дохід за звітний період 4110 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112 0 0 0 0 0 0 0 0
Накопичені курсові різниці 4113 0 0 0 0 0 0 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 4114 0 0 0 0 0 0 0 0
Інший сукупний дохід 4116 0 0 0 0 0 0 0 0
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
4200 0 0 0 0 0 0 0 0
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205 0 0 0 0 0 0 0 0
Відрахування до резервного капіталу 4210 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 4215 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 4220 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески учасників:
Внески до капіталу
4240 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашення заборгованості з капіталу 4245 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
4260 0 0 0 0 0 0 0 0
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 4275 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 4280 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі 4290 0 0 0 0 3 0 0 3
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 4291 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом змін у капіталі 4295 0 0 0 0 636 0 0 636
Залишок на кінець року 4300 19 0 0 5 195332 0 0 195356

Примітки д\в
Керівник Павлюк I.В.
Головний бухгалтер -