Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Директор       Павлюк Iгор Васильович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 02.12.2016
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Торговий дiм "Аско"
2. Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю
3. Місцезнаходження
48257, Тернопiльська обл, Гусятинський р-н,с. Василькiвцi, -
4. Код за ЄДРПОУ
32358937
5. Міжміський код та телефон, факс
0355763999 0355763999
6. Електронна поштова адреса
vmalskyy@mriya.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 01.12.2016
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у* №227 Бюлетень "Цiннi папери України 02.12.2016
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці tdasko.emiti.net в мережі Інтернет 01.12.2016
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
31.03.2016 звільнено Дирекор Чеб Олександр Володимирович АЮ 053106
22.10.2007 Маневицьким РВУМВС України у Волинськiй областi
0
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв учасникiв Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Торговий дiм "АСКО" (протокол №31-03-2016 вiд 31.03.2016 р. звiльнено з посади директора Чеба Олександра Володимировича, паспорт АЮ 053106, виданий Маневицьким РВУМВС України у Волинськiй областi 22.10.2007 р., часткою в статуному фондi не володiє. Перебував на посадi 10 мiсяцiв, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
31.03.2016 обрано Директор Павлюк Iгор Васильович МС 079076
19.06.1996 Збаразьким РВ УМВС України в Тернопiльськiй обл.
0
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв учасникiв Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Торговий дiм "АСКО" (протокол №31-03-2016 вiд 31.03.2016 р. обрано на посаду директора Павлюка Iгора Васильовича, паспорт МС 079076, вид.19.06.1996 р. Збаразьким РВ УМВС України в Тернопiльськiй обл. Iншi посади, якi займав протягом останнiх п'яти рокiв - 26.08.2005р. прийнятий на посаду головного бухгалтера ТОВ «АГРО-ДАР МКФ», код за ЄДРПОУ 32807614, 10.04.2015р. прийнятий на посаду головного бухгалтера ТОВ «РАЙЗ М» (ЄДРПОУ 38094650). Строк призначення на посаду - невизначений, або до прийняття вiдповiдного рiшення загальними зборами учасникiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Часткою в статутному фондi не володiє.