Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.
Директор       Павлюк Iгор Васильович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 26.03.2018
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2017 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Торговий дiм "Аско"
2. Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю
3. Код за ЄДРПОУ
32358937
4. Місцезнаходження
Київська, Макарiвський район, 08001, смт.Макарiв, вул.Б.Хмельницького, 9 офiс71
5. Міжміський код, телефон та факс
0355763999 0800508805
6. Електронна поштова адреса
vmalskyy@mriya.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 23.03.2018
(дата)
2. Річна інформація опублікована у Бюлетень "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку" №58   26.03.2018
(номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата)
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці tdasko.emiti.net в мережі Інтернет 26.03.2018
  (адреса сторінки)   (дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента
9. Інформація про загальні збори акціонерів
10. Інформація про дивіденди
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента
2) інформація про облігації емітента X
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
3) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду
17. Інформація про стан корпоративного управління
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X
29. Текст аудиторського висновку (звіту) X
30. Річна фінансова звітність X
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)
32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)
33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
34. Примітки
"Iнформацiя про володiння посадовими особами акцiями емiтента" не заповнюється, оскiльки дана форма передбачена для заповнення щодо володiння акцiями. Посадовi особи Товариства не володiють часткою у статутному капiталi Товариства.В iнформацiї про посадових осiб вiдсутня iнформацiя про головного бухгалтера, оскiльки його функцiї виконує директор. "Iнформацiя про осiб, що володiють 10 вiдсотками та бiльше акцiй емiтента" не заповнюється, оскiльки дана форма передбачена для акцiонерних товариств. Особа, яка володiє бiльше 10 вiдсоткiв статутного капiталу Товариства, ТОВ "Мрiя-АгроХолдинг" (код за ЄДРПОУ 35218853; адреса: вул. Мазепи, 10, м. Тернопiль, 46009, володiє часткою у розмiрi 18313,15 грн., що становить 98,99 % статутного капiталу). "Iнформацiя про загальнi збори акцiонерiв" не заповнюється, оскiльки дана форма передбачена для акцiонерних товариств. Особливої iнформацiї за звiтний 2017 рiк не виникало. Рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, про надання згоди на вчинення значних правочинiв, про надання згоди на вчинення значних правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, не приймались.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Торговий дiм "Аско"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
А00 № 548600
3. Дата проведення державної реєстрації
06.08.2003
4. Територія (область)
Київська
5. Статутний капітал (грн)
18500
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
3
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
01.11 Вирощування зернових та технiчних культур
01.13 Вирощування овочiв i баштанних культур, коренеплодiв i бульбоплодiв
01.62 Допомiжна дiяльнiсть у тваринництвi
10. Органи управління підприємства
Органами управлiння Товариства є Загальнi збори учасникiв, Директор та Ревiзiйна комiсiя (Ревiзор). Загальнi збори Учасникiв (надалi - Загальнi Збори) є вищим органом управлiння Товариства. Загальнi збори Учасникiв складаються з Учасникiв (їх представникiв) або одного Учасника (його представника), якщо Товариство має тiльки одного Учасника. Загальнi Збори Учасникiв мають право приймати рiшення з усiх питань дiяльностi Товариства, у тому числi i з тих, що переданi Загальними Зборами Учасникiв до компетенцiї iнших органiв Товариства. До виключної компетенцiї Загальних Зборiв Учасникiв належить: (a)визначення основних напрямкiв дiяльностi Товариства та затвердження його планiв та звiтiв про їх виконання; (b)внесення змiн та доповнень до Статуту, у тому числi змiна розмiру Статутного Капiталу; (c)призначення та звiльнення Директора Товариства; (d)визначення форм контролю за дiяльнiстю виконавчого органу; (e)створення та визначення повноважень Ревiзiйної комiсiї (Ревiзора); (f)обрання та вiдкликання членiв Ревiзiйної комiсiї (Ревiзора), та/або iнших контролюючих органiв Товариства; (g)визначення умов оплати працi членiв Ревiзiйної комiсiї (Ревiзора), та/або iнших контролюючих органiв Товариства; укладення з ними трудових договорiв (контрактiв) чи цивiльно-правових договорiв; (h)затвердження внутрiшнiх положень (документiв), якi регулюють дiяльнiсть та компетенцiю контролюючих органiв Товариства; (i)затвердження рiчних звiтiв та бухгалтерських балансiв Товариства, в тому числi рiчних результатiв дiяльностi його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв; затвердження звiтiв та висновкiв Ревiзiйної комiсiї та/або iнших контрольних органiв Товариства; порядку розподiлу прибутку, строкiв та порядку виплати дивiдендiв, а також визначення порядку покриття збиткiв; (j)прийняття рiшення про злиття, приєднання, подiл та перетворення Товариства, видiл з Товариства або лiквiдацiю Товариства, призначення комiсiї з припинення Товариства (лiквiдацiйної комiсiї, лiквiдатора), а також затвердження передавального акта, розподiльчого балансу або лiквiдацiйного балансу; (k)виключення Учасника з Товариства вiдповiдно до чинного законодавства України; (l)вирiшення питання про придбання Товариством частки Учасника або її частини, а також про прийом нових Учасникiв до Товариства; (m)встановлення розмiру, форми i порядку внесення Учасниками додаткових вкладiв; (n)створення резервного фонду Товариства та iнших фондiв Товариства, а також визначення розмiру вiдрахувань до Резервного фонду чи iнших фондiв Товариства; (o)створення, реорганiзацiя та припинення дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв Товариства, iнших вiдокремлених пiдроздiлiв та затвердження їхнiх статутiв, положень та iнших вiдповiдних документiв (крiм затвердження змiн до та нових редакцiй статутiв); (p)прийняття рiшень про випуск облiгацiй, векселiв та iнших цiнних паперiв Товариства; (q)прийняття рiшення про участь Товариства в iнших юридичних особах та об'єднаннях юридичних осiб; (r)обрання та вiдкликання Голови та Секретаря Зборiв Учасникiв; (s)прийняття рiшення про обрання уповноваженої особи Учасникiв для представлення iнтересiв Учасникiв у випадках, передбачених законом; (t)прийняття рiшення про змiну найменування чи мiсцезнаходження Товариства; (u)Надання згоди на: (1)укладення будь-яких угод, договорiв (правочинiв), контрактiв; (2)укладення угод, договорiв (правочинiв), контрактiв, включаючи без обмежень, пов'язаних з придбанням, вiдчуженням, орендою або лiзингом обладнання будь-яких активiв; (3)укладання будь-яких договорiв (угод) оренди або лiзингу; (4)укладання договорiв (угод) щодо надання або отримання будь-яких кредитiв, позик, позичок, фiнансової допомоги (поворотної або безповоротної); (5)проведення операцiй з розпорядження (купiвля-продаж, списання, застава, iпотека, дарування, мiна, оренда) будь-яким майном Товариства, за винятком розпорядження коштами Товариства на його банкiвських рахунках; (6)передачу грошових коштiв та майна як вкладу до статутного (складеного) капiталу iнших пiдприємств; (7)укладання договорiв (угод) щодо придбання або вiдчуження цiнних паперiв, часток, корпоративних прав; (8)укладання договорiв (угод) щодо передачi майна в заставу, iпотеку, укладання договорiв поруки, гарантiї; До невиключної компетенцiї Загальних Зборiв Учасникiв належить: визначення органiзацiйної структури Товариства, затвердження внутрiшнiх положень (документiв), якi регулюють дiяльнiсть органiв Товариства; визначення умов оплати працi Директора Товариства, прийняття рiшень про притягнення до вiдповiдальностi директора (включно з матерiальною вiдповiдальнiстю згiдно з законодавством України про працю); прийняття рiшення про залучення зовнiшнього аудитора для перевiрки дiяльностi Товариства та затвердження умов договору, що укладається з аудитором, в тому числi встановлення розмiру оплати його послуг$ визначення умов оплати працi посадових осiб дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв Товариства. Повноваження, вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних Зборiв Учасникiв, не можуть бути переданi на вирiшення iншим органам Товариства, повноваження (питання), вiднесенi до невиключної компетенцiї загальних зборiв Учасникiв, можуть бути переданi (делегованi) на вирiшення iншим органам Товариства. Виконавчим одноособовим органом Товариства є директор (надалi <Директор>) Товариства. Директор Товариства здiйснює свої повноваження до моменту прийняття Зборами Учасникiв рiшення про його вiдкликання (звiльнення з посади). Директор Товариства не може одночасно бути Головою Зборiв Учасникiв. Директор Товариства вирiшує усi питання дiяльностi Товариства, крiм тих, що належать до виключної компетенцiї Зборiв Учасникiв. Директор Товариства має такi функцiональнi обов'язки та повноваження: (v)органiзацiя виконання планiв, бюджетiв та поточних програм дiяльностi Товариства, а також рiшень Зборiв Учасникiв; (w)скликання чергових Зборiв Учасникiв, в тому числi затвердження порядку денного Зборiв Учасникiв та здiйснення повiдомлення Учасникiв, а також органiзацiя проведення чергових та позачергових Зборiв Учасникiв; (x)розробка правил внутрiшнього трудового розпорядку; затвердження штатного розкладу, посадових iнструкцiй для працiвникiв та положень для пiдроздiлiв Товариства; (y)забезпечення ведення бухгалтерського облiку, пiдготовки фiнансової та iншої звiтностi Товариства, пiдготовка рiчних звiтiв про дiяльнiсть Товариства; (z)попереднiй розгляд питань, вирiшення яких вiднесено до виключної компетенцiї Зборiв Учасникiв i пiдготовка вiдповiдних матерiалiв та пропозицiй; (aa)забезпечення виконання поточних та довгострокових планiв Товариства, пошук потенцiйних клiєнтiв, контрагентiв, партнерiв Товариства та ведення переговорiв з ними; (bb)звiтувати перед Зборами Учасникiв; (cc)забезпечує укладення та виконання колективного договору; (dd)директор виключно за згодою Загальних Зборiв має право: (1)укладати угоди, договори (правочини), контракти, пов'язанi з придбанням, вiдчуженням, орендою або лiзингом обладнання будь-яких активiв; (2)укладати будь-якi договори (угоди) оренди або лiзингу; (3)укладати договори (угоди) щодо надання або отримання будь-яких кредитiв, позик, позичок, фiнансової допомоги (поворотної або безповоротної); (4)проводити операцiї з розпорядження (купiвля-продаж, списання, застава, iпотека, дарування, мiна, оренда) будь-яким майном Товариства, за винятком розпорядження коштами Товариства на його банкiвських рахунках; (5)передавати грошовi кошти та майно як вклад до статутного (складеного) капiталу iнших пiдприємств; (6)укладати договори (угоди) щодо придбання або вiдчуження цiнних паперiв, часток, корпоративних прав, розмiщати облiгацiї; (7)видавати будь-якi гарантiї, застави, поруки або будь-якi iншi подiбнi iнструменти за борги iнших фiзичних чи юридичних осiб; (8)укладати будь-якi договори (угоди) застави, iпотеки, переуступки боргу або iнших видiв застави на будь-якi активи Товариства; Згода на укладання таких правочинiв (договорiв, контрактiв, угод) надається шляхом прийняття вiдповiдного рiшення Загальними Зборами та пiдтверджується належним чином пiдписаним протоколом Загальних Зборiв. Будь-якi договори та iншi правочини, укладенi Товариством або вiд його iменi з порушенням вказаних обмежень, є недiйсними. Наступне схвалення таких правочинiв Загальними Зборами робить їх дiйсними з моменту укладення. Вищезазначенi обмеження не стосуються укладання: -iнших договорiв (угод), що укладаються в процесi звичайної господарської дiяльностi Товариства, на суму, що не перевищує 20 000,00 (двадцять тисяч) грн. або еквiваленту суму в iноземнiй валютi (на одну угоду, договiр), договорiв про вiдкриття банкiвських рахункiв; -якi не потребують попередньої згоди Загальних Зборiв Учасникiв Товариства; -договорiв iз суб'єктами господарювання, пов'язаними iз Товариством вiдносинами контролю (пов'язаними особами). Директор Товариства пiдзвiтний Загальним Зборам Учасникiв Товариства. Директор Товариства з урахуванням обмежень встановлених Статутом: (ee)має право дiяти вiд iменi Товариства без довiреностi та представляє iнтереси Товариства у вiдносинах з будь-якими державними органами, юридичними та фiзичними особами; (ff)має право видавати довiреностi вiд iменi Товариства; (gg)має право вiдкривати та розпоряджатися поточними та iншими банкiвськими рахунками, виконувати будь-якi операцiї за такими рахунками i пiдписувати банкiвськi, розрахунковi та iншi фiнансовi документи; (hh)має право приймати на роботу та звiльняти працiвникiв Товариства, керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв Товариства; застосовувати заохочення та стягнення щодо працiвникiв; приймати рiшення про притягнення працiвникiв до матерiальної вiдповiдальностi; та (ii)має право представляти Товариство (з правом голосу) в органах управлiння юридичних осiб (включаючи без обмежень загальнi збори учасникiв/акцiонерiв, наглядову раду), в яких Товариство є учасником/акцiонером; (jj)має право видавати обов'язковi до виконання працiвниками Товариства накази та розпорядження, затверджує iнструкцiї та iншi документи з питань, якi входять до його компетенцiї. Директор Товариства приймає рiшення шляхом видання наказiв, розпоряджень та iнших актiв або способом вчинення юридичних дiй (правочинiв) вiд iменi Товариства. Договори та iншi правочини, вчиненi Товариством, скрiплюються печаткою Товариства, якщо iнше не зазначено в договорi. Директор може бути у будь-який час вiдкликаний (звiльнений) з посади або вiдсторонений вiд виконання своїх обов'язкiв за рiшенням Зборiв Учасникiв незалежно вiд пiдстав. Учасники Товариства можуть в будь-який час створити ревiзiйну комiсiю (ревiзора) з метою здiйснення контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства.Учасники Товариства приймають рiшення щодо кiлькостi членiв ревiзiйної комiсiї (або призначення ревiзора). Директор не може бути призначений членом ревiзiйної комiсiї або ревiзором. Ревiзiйна комiсiя (ревiзор) перевiряє дiяльнiсть виконавчого органу Товариства, головного бухгалтера та iнших матерiально-вiдповiдальних працiвникiв на вимогу Учасника. Ревiзiйна комiсiя (ревiзор) уповноважена витребувати всю необхiдну iнформацiю, бухгалтерськi та iншi документи, а також особистi пояснення вiд виконавчого органу Товариства. Ревiзiйна комiсiя (ревiзор) має звiтувати про результати проведеної перевiрки перед Учасниками. Дiяльнiсть Ревiзiйної комiсiї регулюється Статутом та внутрiшнiми положеннями, затвердженими Зборами Учасникiв.
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
ВАТ "ДОБУ"
2) МФО банку
338545
3) поточний рахунок
26001300601334
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
-
5) МФО банку
-
6) поточний рахунок
-

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада*
Директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Павлюк Iгор Васильович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1979
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
16
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
з 26.08.2005р. по 04.04.2015р. - головний бухгалтер ТзОВ "Агро Дар" (код ЄДРПОУ 32807614, адреса: 47343, Тернопiльська обл., Збаразький район, село Зарубинцi) з 10.04.2015р.по 21.03.2017р. - головний бухгалтер ТзОВ "Райз М" (код ЄДРПОУ 38094650, адреса: 47801, Тернопiльська обл., Пiдволочиський район, с.м.т. Пiдволочиськ, вул. Данила Галицького, б.33, к.15) На даний час головний бухгалтер ТОВ "Мрiя Сервiс" (код ЄДРПОУ 38554271, адреса: 46018, Тернопiльська обл., м. Тернопiль, вул. В.Винниченка, б.8)
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
31.03.2016 на невизначений термiн
9) Опис
Повноваження та обов''язки посадової особи визначенi Статутом Товариства. Розмiр оплати працi визначався посадовим окладом згiдно штатного розпису, iншої винагороди, в т.ч. у натуральнiй формi не виплачувалося. За звiтнiй перiодi вiдбулися змiни в персональному складi посадових осiб, а саме: 31.03.2016р. Загальними зборами учасникiв ТОВ <ТД <АСКО>, прийнято рiшення про призначення на посаду Директора Павлюка I.В. Особу призначено на невизначений термiн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Об?рунтування змiн у персональному складi посадових осiб: призначено на посаду згiдно з поданою заявою. Працює за сумiсництвом на посадi Директора ТОВ <ТД <АСКО>. Основне мiсце працi ТОВ <МРIЯ СЕРВIС>(код ЄДРПОУ 38554271, адреса: 46018, Тернопiльська обл., м. Тернопiль, вул. В.Винниченка, б.8), головний бухгалтер.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

X. Відомості про цінні папери емітента

2. Інформація про облігації емітента (для кожного непогашеного випуску облігацій)

2) дисконтні облігації

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Номінальна вартість (грн) Кількість у випуску (штук) Форма існування та форма випуску Загальна номінальна вартість (грн) Дата погашення облігацій
1 2 3 4 5 6 7 8
07.07.2011 85/2/11 Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 1000 8625 Бездокументарні іменні 8625000 01.07.2020
Опис Облiгацiї обертаються на внутрiшньому органiзацiйно оформленому позабiржовому ринку. Лiстинг/делiстинг облiгацiй на фондових бiржах не проводився. Додаткова емiсiя у звiтному роцi не проводилась. Облiгацiї розмiщувалися закритим (приватним) способом в бездокументарнiй формi. Дострокове погашення облiгацiй не здiйснювалося. Мета емiсiї облiгацiй: Фiнансовi ресурси, залученi вiд розмiщення облiгацiй будуть спрямованi на освоєння нових технологiй та удосконалення господарської дiяльностi через розширення асортименту та збiльшення обсягiв продукцiї, робiт та послуг. Джерелом погашення облiгацiй будуть виступати кошти Емiтента, отриманi в результатi здiйснення фiнансвово-господарської дiяльностi пiсля розрахункiв з бюджетом та сплати iнших обовязкових платежiв. Кошти, залученi вiд розмiщення облiгацiй, не будуть використанi для фiнансування житла. Кошти, залученi вiд розмiщення облiгацiй, не будуть використанi для формування i поповнення статутного капiталу Емiтента, а також для покриття його збиткiв вiд господарської дiяльностi.
 

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 5379 4660 0 0 5379 4660
будівлі та споруди 4878 4391 0 0 4878 4391
машини та обладнання 501 269 0 0 501 269
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 5379 4660 0 0 5379 4660
Опис На балансi пiдприємства орендованi основнi засоби не облiковуються. Основнi засоби використовуються за цiльовим призначенням, беруть безпосередню участь в процесi виробництва с/г продукцiї.Первiсна вартiсть основних засобiв становить 16153 тис.грн. Основнi засоби зношенi на 71 %. Сума нарахованого зносу становить 11493 тис. грн. Суттєвi змiни у вартостi основних засобiв зумовленi використанням в процесi дiяльностi. На все майно ТОВ "ТД "Аско" накладено арешт та заборону на вiдчуження.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) -19974669 195356
Статутний капітал (тис. грн.) 19 19
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 19 19
Опис Пiд вартiстю чистих активiв товариства розумiється величина, яка визначається шляхом вирахування iз суми активiв, прийнятих до розрахунку, суми його зобов'язань, прийнятих до розрахунку.
Висновок Вартiсть чистих активiв є меншою за розмiр зареєстрованого статутного капiталу Товариства, що не забезпечує дотримання вимог статтi 144 Цивiльного кодексу України.

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 0 X X
у тому числі:  
Зобов'язання за цінними паперами X 6900 X X
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним випуском): X 6900 X X
зобовязання за облiгацiями дисконтними iменними 09.09.2011 6900 0 01.07.2020
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
Податкові зобов'язання X 274 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов’язання та забезпечення X 20200352 X X
Усього зобов’язань та забезпечень X 20207526 X X
Опис: Емiтент не має зобов'язань за iпотечними цiнними паперами, за сертифiкатами ФОН, за iншими цiнними паперами (у тому числi за похiдними цiнними паперами) та за за фiнансовими iнвестицiями в корпоративнi права.

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) фiрма у формi товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "IФ-аудит"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 22196268
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 76019, м.Iвано- Франкiвськ, вул.П.Мирного,8
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 001060 26.01.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** - - - -
Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України 0567
31.03.2016
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 01.01.2017
31.12.2017
Думка аудитора*** із застереженням
Пояснювальний параграф (у разі наявності) товариством не забезпечено дотримання вимог Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi> в частинi проведення iнвентаризацiї активiв i зобов'язань, з метою забезпечення достовiрних даних бухгалтерського облiку та звiтностi перед складанням рiчної фiнансової звiтностi. Згiдно вимог МСА аудитором були виконанi альтернативнi процедури, якi об?рунтовують думку, що активи та зобов'язання наявнi. Тому аудитори вважають, що можливий вплив на фiнансову звiтнiсть невиявлених викривлень, якщо такi є, не може бути суттєвим або всеохоплюючим; аудитори не в змозi безумовно пiдтвердити дебiторську та кредиторську заборгованiсть Товариства оскiльки на час закiнчення аудиту частково отримано вiдповiдi на запити,щодо взаємних розрахункiв з контрагентами. збитки вiд дiяльностi у 2017 роцi склали 20 171 497,4 тис.грн.; чистi активи Товариства меншi за поточнi зобов'язання на суму 19 974 668,6 тис.грн. Ця ситуацiя свiдчить про iснування суттєвої невизначеностi, яка може поставити пiд значний сумнiв здатнiсть Товариства безперервно продовжувати дiяльнiсть.
Номер та дата договору на проведення аудиту 12
16.02.2018
Дата початку та дата закінчення аудиту 15.03.2018
22.03.2018
Дата аудиторського висновку (звіту) 22.03.2018
Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн 3400

* Серія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.
** Заповнюється емітентами – професійними учасниками ринку цінних паперів.

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) Аудиторська фiрма у формi товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "IФ-аудит"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 22196268
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 76019, м.Iвано- Франкiвськ, вул.П.Мирного,8
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 001060 26.01.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** - - - -
Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України 0597
31.03.2016
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 01.01.2017
31.12.2017
Думка аудитора*** із застереженням
Пояснювальний параграф (у разі наявності) товариством не забезпечено дотримання вимог Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi> в частинi проведення iнвентаризацiї активiв i зобов'язань, з метою забезпечення достовiрних даних бухгалтерського облiку та звiтностi перед складанням рiчної фiнансової звiтностi. Згiдно вимог МСА аудитором були виконанi альтернативнi процедури, якi обгрунтовують думку, що активи та зобов'язання наявнi. Тому аудитори вважають, що можливий вплив на фiнансову звiтнiсть невиявлених викривлень, якщо такi є, не може бути суттєвим або всеохоплюючим; аудитори не в змозi безумовно пiдтвердити дебiторську та кредиторську заборгованiсть Товариства оскiльки на час закiнчення аудиту частково отримано вiдповiдi на запити,щодо взаємних розрахункiв з контрагентами. збитки вiд дiяльностi у 2017 роцi склали 20 171 497,4 тис.грн.; чистi активи Товариства меншi за поточнi зобов'язання на суму 19 974 668,6 тис.грн. Ця ситуацiя свiдчить про iснування суттєвої невизначеностi, яка може поставити пiд значний сумнiв здатнiсть Товариства безперервно продовжувати дiяльнiсть.
Номер та дата договору на проведення аудиту 12
16.02.2018
Дата початку та дата закінчення аудиту 15.03.2018
22.03.2018
Дата аудиторського висновку (звіту) 22.03.2018
Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн 3400
Текст аудиторського висновку (звіту)
Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту (МСА). Нашу вiдповiдальнiсть згiдно з цими стандартами викладено в роздiлi <Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi> нашого звiту. Ми є незалежними по вiдношенню до товариства згiдно з етичними вимогами,застосовними в Українi до нашого аудиту фiнансової звiтностi, а також виконали iншi обов'язки з етики вiдповiдно до цих вимог. Ми вважаємо, що отриманi нами аудиторськi докази є достатнiми i прийнятними для використання їх як основи для нашої думки iз застереженням. Iнформацiя, за винятком фiнансової звiтностi та звiту аудитора щодо неї Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за iншу iнформацiю яка надається у складi звiту до НКЦПФР, але не мiстить фiнансової звiтностi та нашого звiту аудитора щодо неї. Наша думка щодо фiнансової звiтностi не поширюється на iншу iнформацiю i ми не робимо висновок з будь-яким рiвнем впевненостi щодо цiєї iншої iнформацiї. У зв'язку з нашим аудитом фiнансової звiтностi нашою вiдповiдальнiстю є ознайомитися з iншою iнформацiєю та при цьому розглянути, чи iснує суттєва невiдповiднiсть мiж iншою iнформацiєю та фiнансовою звiтнiстю або нашими знаннями, отриманими пiд час аудиту, або чи ця iнша iнформацiя має вигляд такої, що мiстить суттєве викривлення(МСА) 720. Аудиторами не виявлено невiдповiдностей мiж представленою фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягає аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв в складi особливої iнформацiї, тощо. Ключовi питання аудиту Ключовi питання аудиту - це питання, що, на наше професiйне судження, були значущими пiд час нашого аудиту фiнансової звiтностi за поточний перiод. Цi питання розглядалися в контекстi нашого аудиту фiнансової звiтностi в цiлому та при формуваннi думки щодо неї; при цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань. Крiм питань, викладених у роздiлi <Основа для думки iз застереженням> ми визначили, що немає iнших ключових питань аудиту, iнформацiю щодо яких слiд надати в нашому звiтi. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу та тих, кого надiлено найвищими повноваження, за фiнансову звiтнiсть Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання фiнансової звiтностi, що надає правдиву та неупереджену iнформацiю вiдповiдно до нацiональних стандартiв фiнансової звiтностi, i за таку систему внутрiшнього контролю, яку управлiнський персонал визначає потрiбною для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки. При складаннi фiнансової звiтностi управлiнський персонал несе вiдповi- дальнiсть за оцiнку здатностi товариства продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi, розкриваючи, де це застосовно, питання, що стосуються безперервностi дiяльностi, та використовуючи припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку, крiм випадкiв, якщо управлiнський персонал або планує лiквiдувати товариство чи припинити дiяльнiсть,або не має iнших реальних альтернатив цьому. Тi, кого надiлено найвищими повноваженнями, несуть вiдповiдальнiсть за нагляд за процесом фiнансового звiтування товариства. Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi Нашими цiлями є отримання об?рунтованої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть у цiлому не мiстить суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки, та випуск звiту аудитора,який мiстить нашу думку. Об?рунтова- на впевненiсть є високим рiвнем впевненостi, проте не гарантує, що аудит, проведений вiдповiдно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, якщо таке iснує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупностi, як об?рунтовано очiкується, вони можуть впливати на економiчнi рiшення користувачiв, що приймаються на основi цiєї фiнансової звiтностi. ЗВIТ ЩОДО IНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ I НОРМАТИВНИХ ВИМОГ У вiдповiдностi з МСА 720 <Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть>, пiд час виконання завдання з аудиту, аудитор здiйснює аудиторськi процедури щодо виявлення наявностi суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом у вiдповiдностi з вищевказаними законодавчими та нормативними актами, i за наслiдками цих процедур в роздiлi аудиторського звiту <Звiт щодо вимог iнших законодавчих i нормативних актiв>, аудитор висловлює думку щодо: Вiдповiднiсть вартостi чистих активiв вимогам чинного законодавства Вартiсть чистих активiв Товариства станом на 31 грудня 2017 року (-19 974 668,6) тис. грн. Даний показник розрахований у вiдповiдностi до Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств, схвалений рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17.11.2004 року № 485. Вартiсть чистих активiв є меншою за розмiр зареєстрованого статутного капiталу Товариства, що не забезпечує дотримання вимог статтi 144 Цивiльного кодексу України. Статутний капiтал на звiтну дату сформовано у повному обсязi та вiдображено у фiнансовiй звiтностi вiдповiдно до установчих документiв Товариства. На пiдставi даних фiнансової звiтностi станом на 31 грудня 2017 року розрахованi показники, якi характеризують фiнансовий, майновий стан та рентабельнiсть Товариства: Показники Формула розрахунку показника фiнансового стану акцiонерного товариства Нормативне позитивне значення показника Розрахункове значення Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi ф. 1-м (ряд. 1160 + ряд. 1165) / ф.1-м ряд. 1695 ?0,25 - 0,5 Коефiцiєнт загальної лiквiдностi (покриття) ф.1-м ряд. 1195 ф.1-м ряд. 1695 ?1,0 - 2,0 0,01 Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi (або платоспроможностi, або автономiї) ф.1-м ряд. 1495 ф.1-м ряд. 1900 ? 0,5 - Коефiцiєнт структури капiталу (фiнансування) ф.1-м (ряд1595 + ряд. 1695) / ф.1-м ряд. 1495 ? 0,5 - 1,0 - Коефiцiєнт рентабельностi активiв ф.2-м ряд. 2350 / ф.1-м (ряд. 1300 (гр. 3) + ряд. 1300 (гр. 4)) / 2 > 0 Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi характеризує можливiсть пiдприємства виконувати свої поточнi зобов'язання за рахунок лiквiдних активiв (грошовi кошти). Одержане значення коефiцiєнта свiдчить про те, що Товариство в разi необхiдностi не може миттєво погасити усю свою короткострокову заборгованiсть. Коефiцiєнт загальної лiквiдностi показує, якою мiрою поточнi зобов'язання можуть бути покритi поточними активами. Розраховане значення коефiцiєнту говорить про те, що на кожну гривню своїх короткострокових зобов'язань Товариство має 0,01 гривень поточних активiв. Тобто, в разi необхiдностi (короткострокова перспектива) Товариство не зможе розрахуватися одночасно з усiма короткостроковими боргами. Коефiцiєнт автономiї характеризує незалежнiсть фiнансового стану Товариства вiд позикових коштiв. Вiн показує частку власних засобiв у загальнiй сумi джерел. Товариство не має власного капiталу, тому є залежним вiд залучених коштiв. Коефiцiєнт фiнансування розраховується як спiввiдношення залучених та власних коштiв характеризує залежнiсть Товариства вiд залучених коштiв. Товариство не має вкладених власних коштiв Коефiцiєнт ефективностi використання активiв дозволяє визначити ефективнiсть використання активiв Товариства тобто вiн показує, скiльки гривень прибутку заробила кожна гривня. За пiдсумками дiяльностi у 2017 роцi дiяльнiсть Товариства є збиткова. Директор аудиторської фiрми "IФ-аудит"(сертифiкат № 001422) _____________ М. Мосiйчук <22> березня 2018 року 76019, м.Iвано- Франкiвськ, вул.П.Мирного,8
-
-
-

* Зазначаються серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті).
** Заповнюється емітентами – професійними учасниками ринку цінних паперів.ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА


КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2018 | 01 | 01
Підприємство Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Торговий дiм "Аско" за ЄДРПОУ 32358937
Територія за КОАТУУ 3222700000
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ 240
Вид економічної діяльності за КВЕД 01.11
Середня кількість працівників
Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком
Адреса, телефон 08001, Київська обл., Макарiвський район р-н, смт.Макарiв, вул.Б.Хмельницького, 9 офiс71, 0355763999

Форма № 1-м
1. Баланс
на 31.12.2017 р.

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Незавершені капітальні інвестиції 1005
Основні засоби: 1010 5378.8 4660.1
- первісна вартість 1011 17404.8 16153.3
- знос 1012 ( 12026 ) ( 11493.2 )
Довгострокові біологічні активи: 1020
Довгострокові фінансові інвестиції 1030
Інші необоротні активи 1090
Усього за розділом I 1095 5378.8 4660.1
II. Оборотні активи
Запаси 1100 4963.7 6646
- у тому числі готова продукція 1103
Поточні біологічні активи 1110
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: 1125 58068.1 23773.9
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 1135 2532.4 85.5
- у тому числі податок на прибуток 1136
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 16651169.9 197303.4
Поточні фінансові інвестиції 1160
Гроші та їх еквіваленти 1165 80 84.6
Витрати майбутніх періодів 1170 5.1 4.5
Інші оборотні активи 1190 738.7 298.9
Усього за розділом II 1195 16717557.9 228196.8
ІІІ. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200
Баланс 1300 16722936.7 232856.9

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 18.5 18.5
Додатковий капітал 1410
Резервний капітал 1415 4.6 4.6
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 195332.4 -19974691.7
Неоплачений капітал 1425 ( ) ( )
Усього за розділом I 1495 195355.5 -19974668.6
II. Довгострокові забов"язання, цільове фінансування та забезпечення 1595 10107.6 6900.3
ІІІ. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків 1600
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов’язаннями 1610
- товари, роботи, послуги 1615 34386.1 10991.4
розрахунками з бюджетом 1620 227.8 274.2
у тому числі з податку на прибуток 1621
- зі страхування 1625
- з оплати праці 1630
Доходи майбутніх періодів 1665
Інші поточні зобов'язання 1690 16482859.7 20189359.6
Усього за розділом IІІ 1695 16517473.6 20200625.2
ІV. Зобов"язання, пов"язані з необоротними активами, утримуваними для продажу та групами вибуття 1700
Баланс 1900 16722936.7 232856.9

2. Звіт про фінансові результати
за 12 місяців р.
Форма N 2-м

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 32307.1 34362.4
Інші операційні доходи 2120 837.4 551.7
Інші доходи 2240
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) 2280 33144.5 34914.1
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 28334.6 ) ( 31615.3 )
Інші операційні витрати 2180 ( 1046.2 ) ( 2666.1 )
Інші витрати 2270 ( 20175261.1 ) ( )
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) 2285 ( 20204641.9 ) ( 34281.4 )
Фінансовий результат до оподаткування (2268 - 2285) 2290 -20171497.4 632.7
Податок на прибуток 2300 ( ) ( )
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300) 2350 -20171497.4 632.7


Примітки до балансу -
Примітки до звіту про фінансові результати -
Керівник Павлюк I.В.
Головний бухгалтер Павлюк I.В.